ویژگی ها

اعطای گزارش ترمیک و هفتگی
تمرینات استاندارد
اساتید حرفه ای
تعیین ساعات دلخواه
آموزش زبان در نقاط دلخواه
هزینه های جانبی
عدم نیاز به کتاب درسی
هزینه کلاس برای یک ساعت
تعداد افراد حاضر در کلاس
زمان مفید اختصاصی برای یک شاگرد

تدریس خصوصی

40 تا 70 هزار تومان
1 تا 3 نفر
60 درصد تا 100 درصد
ثبت نام
متداولترین
روش در دنیا

آموزش زبان ما

7 تا 10 هزار تومان
1
100 درصد
ثبت نام

کلاس عمومی

4 تا 7 هزار تومان
10 تا 16 نفر
25 درصد تا 30 درصد